Skip to content Skip to footer

Procesy w firmie i ich rodzaje

Zarówno duża firma, jak również i mała opiera się na procesach. Procesy biznesowe są drogą, która prowadzi od punktu A do punktu B. Punktem A jest plan, a punktem B jest efekt realizacji tego planu.

Procesy w firmie – czym są?

Proces można określić jako zbiór działań ściśle ze sobą powiązanych. Działania te oddziałują na siebie wzajemnie, dlatego każdy element procesu musi być odpowiednio zidentyfikowany. Procesy w firmie polegają na określeniu danych wejściowych, które przekształcić się mają w dane wyjściowe.

Każdy proces składa się z trzech elementów. Jak już zostało wspomniane wcześniej są to dane wejściowe, przetwarzanie i dane wyjściowe. Procesy biznesowe są czynnością rutynową i ciągłą, która musi być na bieżąco monitorowana i ulepszana jeśli istnieje taka konieczność.

Jakie rodzaje procesów w firmie wyróżniamy?

Istnieją dwa rodzaje procesów. Pierwszym z nich są procesy podstawowe zwane inaczej kluczowymi. Proces podstawowy jest procesem, do realizacji którego powołane zostało przedsiębiorstwo. Wynika on z działalności statutowej przedsiębiorstwa i przyczynia się do osiągnięcia zaplanowanych zysków finansowych.

Drugim rodzajem procesów są procesy pomocnicze, nazywane bardzo często procesami wspierającymi. Nie bez powodu są to procesy wspierające, gdyż ich głównym zadaniem jest wspieranie procesów podstawowych. Jednak nie są one odpowiedzialne na tworzenie wartości dodanej. Pomocnicze procesy generują dodatkowe koszty, co jednak w konsekwencji doprowadzi do osiągnięcia w odpowiednim czasie większych zysków.

Procesy w firmie – narzędzia wspierające zarządzanie procesami

Aby procesami można było lepiej zarządzać, warto skorzystać z trzech dostępnych narzędzi, które ułatwiają organizację. Mapowanie procesów to pierwsze narzędzie. Polega ono na stworzeniu mapy, która ilustruje przebieg procesu od punktu A do punktu B.

Podobnym narzędziem do mapowania jest modelowanie, w którym tworzy się diagramy. Ich zadaniem jest pokazanie, jak proces przebiega. Jest też optymalizacja, która ma za zadanie analizę i ulepszanie procesów w firmie przy pomocy pracy ludzi.