Skip to content Skip to footer

Skuteczne zgłoszenie wierzytelności

Wierzycie może brać udział w postępowaniu upadłościowym wtedy gdy złoży odpowiednie pismo procesowe. Pismo to nazywane jest zgłoszeniem wierzytelności. Warto zaznaczyć, że niektóre wierzytelności zgłaszane są do Sądu z urzędu, dotyczy to min. świadczeń wynikających ze stosunku pracy i wierzytelności zabezpieczonych zastawem, zastawem rejestrowym oraz hipoteką.

Zgłoszenie wierzytelności po nowelizacji przepisów prawnych

Nowe przepisy zakładają, że wierzytelności są zgłaszane do syndyka. Syndyk przy użyciu dostępnych środków i informacji dokona formalnego sprawdzenia zgłoszenia oraz przeanalizuje merytoryczne podstawy zgłoszenia. Zmiany miały na celu ograniczenie zakresu czynności, za które odpowiedzialny był sędzia-komisarz. Warto nadmienić, to że powyższe zmiany dotyczą osób fizycznych w związku z upadłością konsumencką a także przedsiębiorców.

Rola syndyka w zgłoszeniu wierzytelności

Zmiany, których dokonał ustawodawca miały na celu przyśpieszenie postępowania upadłościowego. Odpowiedzialny za masę upadłościową syndyk jest teraz organem, który wzywa do uzupełnienia braków formalnych oraz fiskalnych. Jeśli jednak pismo nie zostanie uzupełnione, syndyk będzie mógł zwrócić Zgłoszenie wierzytelności. Jednakże, taki zwrot zgłoszenia zgodnie z nowymi przepisami musi zostać uzasadniony. Warto pamiętać o tym, że takie zarządzenie o zwrocie zgłoszenia wierzytelności może zostać zaskarżone do sędziego-komisarza.

Skuteczne zgłoszenie wierzytelności

Mając powyższe na uwadze, nalży pamiętać o tym aby wniosek został złożony prawidłowo. Syndyk zweryfikuje to czy pismo jest poprawne a w przypadku zwrotu pisma, można zaskarżyć te decyzję do sędziego-komisarza. Równie ważne jest również to, że należy używać odpowiedniego formularza, który został przygotowany przez Ministra Sprawiedliwości. Tym samym wierzyciel, który zgłasza wierzytelność musi uwzględnić w swoim piśmie prawidłowe dane dotyczące identyfikacji wierzyciela, rodzaj i wartość wierzytelności. To samo tyczy się wierzytelności niepieniężnych i zabezpieczeń.